Refer Board System

วัตถุประสงค์
  • เพื่อแสดงข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วยจากระบบ ReferLink Data Center ของหน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 10
  • เพื่อแสดงรายงานข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วยจากระบบ ReferLink Data Center ของหน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 10