ข่าวด่วน Amnatcharoen :: Project Tracking Ver.11/03/58 10:01 สามารถแสดงรายงานตามหมวดงบ ตามกิจกรรมหลัก และเจาะลงถึงโครงการ

 
 

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ
หมวด
ระดับเขต/จังหวัด
CUP
ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย ทุกหมวดงบประมาณ ปี 2561 ของหน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 10
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย 10