พัฒนาเครือข่ายและระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามระดับและมีความเชื่อมโยงการให้บริการแบบไร้รอยต่อ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
พัฒนาสมรรถะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10