2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานกระทรวงสาธารณสุข
กลับหน้าหลัก
รายงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามพัฒนาระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ...12

ลำดับที่ แผนงาน จำนวนจังหวัด จำนวนอำเภอ จำนวนหน่วยงาน จำนวนโครงการ ระดับความสำเร็จเฉลี่ย จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) % การเบิกจ่าย รายละเอียด
รวมทั้งหมด
0.00
0.00
0.00
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10