กลับหน้าหลัก
วันที่ออกรายงาน 24/01/2018
รายงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณ
ปีงบประมาณ จังหวัด
ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10
ลำดับที่ หน่วยงานสนับสนุนงบ จังหวัดได้รับ(บาท) จัดสรรให้หน่วยงานย่อย (บาท) % หน่วยงานย่อยจัดสรรให้ โครงการ % เบิกจ่ายตามโครงการ % กิจกรรมหลัก
รวมทั้งหมด
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10