• เป็นเขตสุขภาพชั้นนำของประเทศ ในปี 2559
  • คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10